Who the fuck are Jonk Lénk?

In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft werden soziale Ungerechtigkeiten immer häufiger und die Schere zwischen Reich und Arm immer größer. Die Missstände sind vielfältig: Menschen verhungern, obwohl es Nahrung im Überschuss gibt, Kriege werden geführt, und gleichzeitig Fluchtwege verschlossen, Großkonzerne zerstören zur reinen Profitmaximierung die Umwelt und verfügen über eine solche Macht, dass sie demokratische Strukturen aushebeln und Gesetze nach ihrem Gefallen beeinflussen können.

Die Überwindung eines solch ausbeuterischen Systems setzen wir uns als Ziel.
In diesem Sinne stellen sich Jonk Lénk aktiv gegen die Diskriminierung von Menschen ausländischer Herkunft, Jugendlichen, Homo-Trans-Bisexuellen und sozial schwachen Menschen, gegen die herrschende neo-liberale Austeritätspolitik, für Umweltschutz, Tierschutz, eine offene und sozial gerechte Gesellschaft.

Jonk Lénk definiert sich als antikapitalistisch, sozialistisch, antifaschistisch, feministisch und ökologisch. Ob Sozialist*innen, Kommunist*innen oder Anarchist*innen, wir kämpfen alle für Solidarität, Freiheit und Demokratie. So versteht sich Jonk Lénk als integrative Gruppe in welcher verschiedene junge Menschen, egal von welchem linken Hintergrund sie her kommen, zusammen aktiv werden können. Wenn du dich für solche Werte einsetzen möchtest, bist du eingeladen uns in unserem Kampf zu unterstützen.

Siamo tutti antifascisti!
Weil Anti auch Pro sein kann!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Who the fuck are Jonk Lénk?

  1. Also, ech sin villaicht lo net mat Allem aferstaan wat oder wéi Dir et soot. Mé, daat ass elo méin Point de Vue, soit. Ech fannen et awer gut, datt Dir et soot !!! Do stinn ech voll hannert dem Contenu à l’absolu. Och fannen ech et gut, datt Dir Iech ausdrëckt an datt Dir Antwerten gitt op dat wat vun baussen kënnt. Respekt, wëll et ass net topeg an war bis elo gut argumentéiert. Haut sinn ech der 58 ! Tjo ! an awer fillen ech Ier Roserei éwéi wann et meng wier, vun deemols. Et deet einfach gut ze gesinn, dat et haut awer nach Jonker ginn, déi den Courage hun, d’Maul opzeréissen, och wann se der duerno voll dran kréien. An do wees ech en Liddchen dervun ze péiffen. Egaal, haalt duerch, et ass derwärt ! Dir sidd den wichtegen Géigenstroum, esou wéi mir deemols, Dir sidd d’Kraaft dem Systeem entgéint ze wierken an en gewëssenen Equiliber ze gin. Maacht et mat Iwerleen sinn, mat der néidecher Subtilitéit an mat gudden Argumenter. Déi fehlen jo wuel net !!! An villaicht och mat enger Grëtz bëssechem Humor… dat hëllt gären vill Wand aus den Aaneren hieren Seegelen. Ier Aktioun war villaicht en bësselchen krass, an awer wichteg an néidech… NB : ech stinn zu deem wat ech hei geschriwwen hun, och wann ech méin Wee (gesellschaftlech) gemach hun, awer ëmmer als gebrannten Pärd an der vill geprafft krut. “Mach ewéi d’Leit, dat geet et Der ewéi de Leit….” No Way ! Don’t give in without a fight ! Courage…