Communiqué zum “Freedom March”-Prozess (#luxTrial)

(deutsche Version weiter unten)

Haut war deen éischte Verhandlungsdag am Prozess ronderëm den “Freedom March”. Op enger  Demonstratioun géint d’EU-Flüchtlingspolitik am Juni 2014 um Kierchbierg wor et zu engem brutale Police-Asaz géint d’Demonstrant*inne komm.

 Schockéierend  waren haut net just dat neit Video-Material, dat gewisen huet, wéi  brutal an dilettantesch d’Police un d’Opléisung vun der Demonstratioun erugaange war an doduerch d’Lag zum Eskaléiere bruecht huet. Schockéierend war och d’Verhale vun de Poliziste viru Geriicht. Mat hirer absurder Weigerung op däitsch auszesoe  fir dass all déi Ugekloten si verstinn, hunn d’Beamten de Prozess an  d’Längt gezunn – offensichtlech fir méi Zäit ze kréien sech ënnerteneen ofzeschwätzen an nei Erklärunge fir dat duerch den neie Video offensichtlecht Feelverhalen ze fannen.

 Jonk Lénk si solidaresch mat den Ugekloten. Haut gouf vill iwwer “Police-Taktiken” geschwat an de Leeder vum Police-Asaz huet vu “Ordre public”, Waasserwerfer a fixéiere vu Leit geschwat, wéi vu senge Liiblings-Hobby. Mir froen eis op Deseskalatioun iwwerhaapt zur Ausbildung vun der Lëtzebuerger Police gehéiert a wéi ee Verständnis d’Police vu Grondrechter wéi der Versammlungsfräiheet huet. Grad an Zäiten, wou Leit hier politesch  Wënsch och nees méi op der Strooss zum Ausdrock brénge kann et net sinn, dass d’Police just Repressioun an hirem Mesure-Katalog huet.

 Mir  wëllen un d’Pressekonferenz vun den Ugekloten erënneren, déi muer  (06.04.) um 15h00 am CLAE stattfënnt (26, rue de Gasperich,  Lëtzebuerg-Stad). Ënnerstëtzen kann een*t déi Ugekloten och mat Spenden fir d’Prozesskäschten:

Verwendungszweck „M4F“:
Rote Hilfe e.V.
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 25 2605 0001 0056 0362 39

 

Deutsche Version:

Heute war der erste Verhandlungstag im Prozess rund um den “Freedom March”. Auf einer Demonstration gegen die EU-Flüchtlingspolitik im Juni 2014 in Luxemburg-Kirchberg kam es zu einem brutalen Polizei-Einsatz gegen die Demonstrant*innen.

Schockierend war heute nicht nur das neue Video-Material, das zeigte, wie brutal und diletantisch die Polizei an die Auflösung der Demonstration heranging und dadurch die Lage zum Eskalieren brachte. Schockierend war auch das Verhalten der Polizist*innen vor Gericht. Mit ihrer absurden Weigerung, auf Deutsch auszusagen, damit alle Angeklagten sie verstehen, haben die Beamten den Prozess in die Länge gezogen – offensichtlich, um mehr Zeit zu kriegen, um sich untereinander abzusprechen und neue Erklärungen für das durch das neue Video offensichtliche Fehlverhalten zu finden.

Jonk Lénk sind solidarisch mit den Angeklagten. Heute wurde viel über “Polizei-Taktiken” geredet und der Leiter des Polizeieinsatzes sprach von “Öffentlicher Ordnung”, Wasserwerfern und Fixieren von Personen, als handle es sich dabei um seine Lieblingshobbies. Wir fragen uns, ob Deeskalation überhaupt zur Ausbildung der luxemburgischen Polizei gehört und welches Verständnis die Polizei von Grundrechten wie Versammlungsfreiheit hat. Gerade in Zeiten, in denen Menschen ihre politischen Wünsche verstärkt auf der Straße zum Ausdruck bringen, kann die Polizei nicht nur Repression in ihrem Maßnahmenkatalog haben.

Unterstützt die Angeklagten durch Spenden für die Prozesskosten:
Verwendungszweck „M4F“:
Rote Hilfe e.V.
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 25 2605 0001 0056 0362 39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *